El Museu d’Art de Girona, adscrit a l’Agència Catalana del Patrimoni, s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a www.museuart.cat.

Situació de compliment

 1. Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

 

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 1. Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:
  Hi ha alguns errors menors relacionats amb la generació de contingut des de fulles d’estil CSS, que en realitat s’haurien de generar des de l’HTML. De la mateixa manera, hi ha algunes normes de les fulles d’estil que fan servir propietats avançades de CSS3 que en alguns casos requereixen codi específic —i per tant no estàndard— per funcionar en tots els navegadors.
  Per altra banda, hi ha continguts antics que poden no complir certs aspectes d’aquesta declaració perquè no s’hagin definit textos alternatius o títols en imatges, enllaços i altres elements visuals o elements de text que no compleixin estrictament els objectius d’aquesta declaració perquè tinguin una jerarquia de títols desordenada o s’utilitzin salts de línia en comptes de paràgrafs i/o llistes no numerades per ordenar la informació.
 2. Càrrega desproporcionada: no aplica.
 3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable: Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans de el 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

 

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 15 de setembre de 2020.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una avaluació interna duta a terme amb la col·laboració de l’empresa aeiou, que gestiona el manteniment del web.

Darrera revisió de la declaració: 13 d’octubre de 2020

 

Observacions i dades de contacte

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), a través de la següent bústia de contacte.

Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

 

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles al web” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018 es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles al web” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del RD 1112/2018, pots iniciar una reclamació per

 • conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
 • instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
 • exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

Anar a la part superior de la pàgina Anar a la part superior de la pàgina
Anar a la pàgina de venda d'entrades Anar a la pàgina de venda d'entrades Entrades Anar a la pàgina del formulari per rebre el butlletí Anar a la pàgina del formulari per rebre el butlletí Newsletter Anar a la pàgina del formulari de contacte per enviar un missatge Anar a la pàgina del formulari de contacte per enviar un missatge Contacte

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.