Concurs dels Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona 2019/20

Si la vostra classe ha realitzat els programes «Indika» o «Del mar als cims», participeu al Concurs Artístic i de Relats dels Programes Pedagògics de la Diputació de Girona.

Bases

1. Definició de l’objecte

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per participar en el concurs dels Programes Pedagògics i Divulgatius “Això Pinta Bé”. Amb aquesta acció es vol dinamitzar l’interès dels alumnes que participen en les activitats educatives que promou la Diputació de Girona durant el curs escolar, a la vegada que conscienciar-los de la diversitat de la societat i de la necessitat de dur a terme accions d’accessibilitat perquè tothom tingui accés a la cultura.

En el cas concret del concurs de relats dels Programes Pedagògics i Divulgatius, hi podran participar els alumnes de secundària que hagin participat en algunes de les activitats educatives de la Diputació de Girona. La Diputació de Girona convertirà els relats guanyadors en un recurs accessible al web dels Programes Pedagògics de la Diputació de Girona i en distribuirà un exemplar a totes les escoles de la demarcació.

 

2. Procediment de concessió

El procediment de concessió d’aquests premis és el de concurrència competitiva i convocatòria pública: en la valoració es tindrà en compte la qualitat de l’obra en relació amb l’edat dels alumnes.

 

3. Categories i premis

El concurs es divideix en dues tipologies: el concurs artístic, en què poden participar els alumnes d’infantil i de primària i del qual sortirà un centre finalista i un de semifinalista per cada categoria i programa educatiu; i el concurs de relats, dirigit exclusivament als alumnes de secundària, del qual sortiran dos finalistes per cada programa educatiu.

S’optarà als premis següents :

 

INDIKA DEL MAR ALS CIMS TALLER DE RELATS
Infantil:

Finalista: 600 €

Semifinalista: 300 €

Infantil:

Finalista: 600 €

Semifinalista: 300 €

Indika:

Finalista: 600 €

Semifinalista: 600 €

Primària:

Finalista: 600 €

Semifinalista: 300 €

Primària:

Finalista: 600 €

Semifinalista: 300 €

Mar als Cims :

Finalista: 600 €

Semifinalista: 600 €

 

Els treballs guardonats en el concurs artístic optaran a ser la imatge gràfica de la nova edició del concurs Això Pinta Bé per al curs escolar vinent; la imatge de l’obra seleccionada s’utilitzarà al web dels Programes Pedagògics de la Diputació de Girona i al tríptic informatiu. Aquest tríptic serveix per difondre les activitats dels Programes Pedagògics a tots els centres escolars de la província, així com als centres patrimonials, museus o centres d’interpretació dels espais naturals que realitzen les activitats dels Programes Pedagògics.

Els relats seleccionats seran editats com a recurs accessible i es farà entrega d’un exemplar a totes les escoles de la demarcació, així com a les biblioteques públiques de les comarques gironines. També se’n farà una edició digital, amb elocució, subtitulació i traducció a la llengua de signes catalana, per convertir-los en un nou recurs del web dels Programes Pedagògics.

 

4. Destinataris

Hi poden participar els centres educatius que hagin realitzat alguna activitat en el marc dels programes «Indika» i «Del mar als cims»

Els alumnes d’infantil i de primària poden concursar presentant un treball artístic que representi el patrimoni o el tema estudiat en l’activitat pedagògica. Els alumnes de secundària i de batxillerat poden concursar presentant un relat d’un mínim de tres fulls Din A4 i un màxim de quatre (en Arial 11 i interlineat 1,5).

Cada classe haurà d’escollir l’obra que la representarà en el concurs.

Els treballs han de ser inèdits; és a dir, no poden haver estat premiats en cap certamen ni publicats en cap mitjà escrit o informàtic.

Per obtenir la condició de beneficiaris dels premis, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

5. Forma i període de presentació

Els treballs s’han de presentar telemàticament a través del formulari específic que estarà disponible al web dels Programes Pedagògics: www.programespedagogics.cat.

Els centres escolars podran presentar els treballs, en format JPG o PDF i podran participar en el concurs totes les obres que s’hagin enviat fins a l’1 de maig del curs escolars de la convocatòria.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà als participants, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistida la seva sol·licitud.

És imprescindible que el centre escolar conservi l’original de l’obra presentada fins a la resolució del concurs.

 

6. Criteris de valoració

Per seleccionar les obres finalistes i semifinalistes es tindrà en compte la qualitat de l’obra en relació amb l’edat dels alumnes.

 

7. Instrucció del procediment i avaluació de les obres

Els òrgans responsables de la instrucció del procediment per a l’atorgament dels premis seran el centre gestor de Cooperació Cultural per als premis del programa «Indika», i el centre gestor de Medi Ambient per als premis de «Delmar als cims».

 

El jurat qualificador dels premis estarà constituït com segueix:

President: El president de l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar.

Vicepresident: El diputat delegat de Medi Ambient.

Vocals: Un tècnic dels Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el cap de Medi Ambient de la Diputació de Girona i la cap del servei de Comunicació Cultural de la Diputació de Girona.

Actuarà com a secretari, amb veu i sense vot, la cap del Servei de Cooperació Cultural.

 

El jurat elaborarà la proposta d’atorgament dels premis a la Junta de Govern de la Diputació de Girona.

S’entendran com a desestimades totes aquelles propostes que no s’hagin inclòs en el veredicte del jurat.

 

8. Procediment de resolució i notificació

El termini per emetre el veredicte del jurat serà, com a màxim, de seixanta dies hàbils, a comptar des de la data en què finalitzi el període per presentar les sol·licituds.

El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es comunicarà directament als centres guardonats i es publicarà en el web dels programes pedagògics (www.programespedagogics.cat).

L’import del premi serà ingressat en el compte corrent de l’escola guanyadora una vegada aprovada la resolució del concurs per part de la Junta de Govern de la Diputació de Girona. Si bé no es tracta d’un requisit obligatori per percebre’l, és voluntat de la Diputació de Girona que el premi es destini a fins educatius, a millorar l’eficiència energètica del centre o a realitzar accions d’accessibilitat.

L’acte de lliurament dels premis se celebrarà a la seu de la Diputació de Girona, on es convidarà els tutors de les classes guardonades, així com els directors dels centres i un representant de cada classe

 

9. Forma d’acceptació

Una vegada comunicada la concessió del premi, si en el termini d’un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que l’accepta, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.

 

10. Pagament

El pagament del premi es tramitarà previ informe favorable de la persona responsable del centre gestor i un cop transcorregut el termini per acceptar-lo..

El pagament del premi s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.

 

11. Difusió

La Diputació de Girona es reserva el dret de seleccionar les millors obres presentades per fer-ne difusió o una exposició. També podrà afegir a les reproduccions dels treballs els logotips dels Programes Pedagògics i altres dades de l’ens.

 

12. Altres obligacions dels beneficiaris

El sol fet de participar en el concurs suposa l’acceptació de les bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. La Diputació de Girona es reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte que no s’hagi previst en aquestes bases.

 

13. Règim jurídic

En tot allò que no prevegin aquestes bases i la convocatòria corresponent són aplicables l’Ordenança general de subvencions i les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, i la resta de normativa concordant.

 

14. Interpretació

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.

 

15. Vigència

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.

 

Disposició addicional primera

En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan competent per resoldre-hi, així com per resoldre sobre els recursos que s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. D’aquestes resolucions del president, se’n donarà compte en la primera sessió que es dugui a terme del Ple de la Diputació.

 

Disposició addicional segona

L’extracte de les convocatòries dels premis regulades en aquestes bases, previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG.

 

Disposició derogatòria

Quan entrin en vigor aquestes bases, quedarà derogada qualsevol altra norma anterior, d’igual rang o inferior, que s’oposi al contingut d’aquestes bases.

 

Bases: http://www.ddgi.cat/pedagogics-recursos/aixoPintaBeResult/2018-2019/aixo-pinta-be-2018.pdf

Anar a la part superior de la pàgina Anar a la part superior de la pàgina
Anar a la pàgina de venda d'entrades Anar a la pàgina de venda d'entrades Entrades Anar a la pàgina del formulari per rebre el butlletí Anar a la pàgina del formulari per rebre el butlletí Newsletter Anar a la pàgina del formulari de contacte per enviar un missatge Anar a la pàgina del formulari de contacte per enviar un missatge Contacte

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.